1955 - Giulietta berlina 1e - Rio

1959 - Giulietta berlina TI 2e - Tron P56

1961 - Giulietta berlina TI 3e - Fabbri

1957 - Giulietta Weekendina Boneschi - Gulp 103

1959 - Giulietta Promiscua Colli - Gulp 101 (limited 50 ex.)